Atribuţiile Direcţiei Judeţene de Statistică BACĂU

      Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău este organizată şi funcţionează în baza prevederilor din Legea 226 din iunie 2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România.
Direcţia Judeţeană de Statistică, organizată ca instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, este subordonată Institutului Naţional de Statistică şi îndeplineşte în judeţ atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile acestuia.


      Direcţia Judeţeană de Statistică, instituţie publică cu personalitate juridică finanţată de la bugetul de stat, în subordinea Institutului Naţional de Statistică, organizează şi întreţine sistemul informaţional statistic în profil teritorial.
Direcţia Judeţeană de Statistică are ca obiect de activitate culegerea, prelucrarea, stocarea, analiza, difuzarea rezultatelor cercetărilor statistice şi constituirea fondului teritorial de date statistice cu caracter economic, financiar, social, demografic, juridic necesar elaborării politicii economice şi sociale, informării opiniei publice; asigurarea veridicităţii datelor furnizate de către agenţii economici şi sociali, serviciile publice, organismele guvernamentale şi nonguvernamentale, care se găsesc sau îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului; realizarea lucrărilor din programele anuale de activitate stabilite de I.N.S., publicarea şi diseminarea datelor statistice.
În realizarea obiectului său de activitate, ce se întemeiază pe principiile autonomiei, confidenţialităţii, transparenţei, relevanţei, proporţionalităţii, deontologiei statistice şi raportului cost/eficienţă, Direcţia Judeţeană de Statistică are următoarele atribuţii:

 1. asigură culegerea, verificarea, prelucrarea şi analiza datelor statistice de la agenţii economici şi sociali;
 2. organizează şi efectuează cercetări statistice cu caracter special cum ar fi: recensăminte, anchete selective, lucrări finanţate din fondurile externe nerambursabile şi alte cercetări statistice pe baza dispoziţiilor primite de la I.N S., din iniţiativă proprie şi la cererea administraţiei publice locale;
 3. organizează perfecţionarea pregătirii profesionale în domeniul statisticii pentru personalul din D.J.S;
 4. organizează instruiri, îndrumă şi acordă asistenţă metodologică unităţilor economice şi sociale pentru completarea formularelor;
 5. participă la experimentarea şi definitivarea metodologiilor statistice elaborate de I.N.S.;
 6. propune soluţii pentru îmbunătăţirea sistemului de indicatori, a formularelor de colectare a datelor statistice precum şi a metodologiei de organizare şi realizare a cercetărilor asupra agenţilor economici sau asupra gospodăriilor populaţiei;
 7. asigură aplicarea normelor legale şi a celor stabilite de I.N.S. cu privire la determinarea şi publicarea indicatorilor statistici;
 8. furnizează către I.N.S. datele şi informaţiile statistice la perioadele şi termenele prevăzute în grafiul anual de cercetări statistice;
 9. informează administraţia publică locală, la solicitarea acesteia, asupra evoluţiei principalilor indicatori de dezvoltare economico-socială şi a principalelor aspecte ce intervin în economia judeţului;
 10. prezintă semestrial I.N.S.-ului informări asupra activităţii desfăşurate;
 11. editează anuare, breviare, buletine, culegeri de date statistice şi alte publicaţii la nivelul judeţului;
 12. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de I.N.S. prin acte normative pentru domeniul său de activitate.

      În îndeplinirea atribuţiilor sale, D.J.S are dreptul:

 1. să solicite şi să obţină gratuit date şi informaţii statistice de la toate persoanele fizice şi juridice care se află, deţin capital sub orice formă sau desfăşoară o activitate de orice fel pe teritoriul României;
 2. să efectueze, cu personalul propriu şi/sau cu agenţii statistici în calitate de colaboratori sau prin contractarea de servicii specializate cercetări statistice prin culegerea directă a datelor statistice privind fenomenele economico-sociale; în categoria agenţilor statistici intră anchetatorii precum şi gospodăriile populaţiei în cazul în care acestea constituie unităţi de observare statistică;
 3. să contracteze, în condiţiile legii, servicii specializate pentru realizarea cercetărilor, analizelor şi studiilor statistice.
 4. să constate contravenţii şi să aplice amenzi în conformitate cu prevederile legale, pentru refuzul sau întârzierea furnizării datelor statistice solicitate, comunicarea de date eronate sau incomplete, refuzul de a prezenta persoanelor autorizate documentele şi evidenţele necesare verificării datelor statistice, ca şi pentru neaplicarea măsurilor dispuse de serviciile de statistică oficială;
 5. să solicite de la I.N.S. date şi informaţii statistice privind indicatorii calculaţi pe judeţ şi la nivel de ţară, pentru efectuarea de analize şi comparaţii pe judeţe, în cadrul regiunilor statistice, precum şi între regiuni;
 6. să aibă drept de consultare a publicaţiilor la Biblioteca I.N.S. şi, în general, la metodologiile de calcul a indicatorilor statistici, inclusiv cei calculaţi în alte ţări.